V? Ng?t Cu?c S?ng

Informações:

Sinopse

Bài thuy?t gi?ng ???c chuy?n ng? t? bu?i thuy?t gi?ng c?a Sheikh Nabeel Al-I’wadhi trong m?t ?êm t?i thành ph? Jarash c?a V??ng Qu?c Jordan, trong bài vi?t phân tích và d?n ch?ng rõ ràng r?ng h?nh phúc không th? ?ánh ??i b?ng quy?n l?c, không th? dùng giàu sang phú quí mà mua. Nh?ng ?? có ???c cu?c s?ng th?t s? h?nh phúc ? tr?n gian và ngày sau thì con ng??i c?n ph?i tuân l?nh và ph?c tùng ??ng ?ã t?o hóa ra chính b?n thân y.

Episódios