Lòng Kính S? Allah Qua S? Nh?n Chay Ramadan

Informações:

Sinopse

Bài thuy?t gi?ng th? sau v?i ch? ?? “Lòng kính s? Allah qua s? nh?n chay Ramadan”, trong ?ó, nói v? nh?ng l?i khuyên h?u ích liên quan ??n tháng ân phúc c?a Ramadan, ??ng th?i ch? ra nh?ng vi?c làm t?t ??p giúp ng??i tín d? Muslim th?c hi?n l?p ?i th?i gian r?nh r?i c?a h?, bên c?nh ?ó, bài thuy?t gi?ng c?ng nêu ra t?m quan tr?ng v? vi?c t??ng tr? t??ng ái ??n nh?ng ng??i anh em ??ng ??o nghèo khó và túng thi?u.

Episódios